БҮМБЭРСЭГҮҮД / Шарики

Хухэ Трактор нааданай талмайда — машинанууд тухай хүүгэдэй хүүхэлдэйн кино

Зүжэг бүхэн соо Хүхэ Трактор нааданай талмайда үхибүүдтэ шэнэ, hонин юумэ харуулна, hургана. Бүмбэрсэгүүд гэжэ зүжэг соо машинанууд хайшан гээд бэе бэеэ даагаад дүүжэндэхэб гэжэ хундэ жэшээ бодоно. Харин Ашаашан хоердохи шиидэбэри олоод, талмай дээрээ ашаан соогоо нэгэ юумэ асараа.

Оршуулгын зохеогшо: Жамбал Хумаев
Редактор: Лариса Халхарова
Абяа оруулагшад: Дахалэ Жамбалов, Бато Шойнжонов, Арюна Цыденова

Мини-глоссарий к серии «Шарики»

Шаг Бурятский Русский
1 Ши бидэ хоер дүүжэндэхэмнай гү? Давай с тобой на качели покачаемся?
2 Дүүжэндэхэ Качаться на качелях
3 Дүүжэндэе Давай покачаемся
4 Дүүжэн дээрэ түргэн гарыш! Залезай скорее на качели!
5 Дүүжэндэхэ дуратайб, харин удаан бэшэ, тархим эрьешэхэдээ болохо. Я люблю качаться, но только недолго. Меня может укачать.
6 Тархи эрьеэхэ Закружилась голова, укачало.
7 Нёдондо В прошлом году
8 Ойлгохо Понимать, быть осторожным
9 Болгоомжотой бай Будь осторожней
10 Ойлгоорой Будь осторожней
11 Би шамай газарта буулгахам Я спущу тебя на землю
12 Би гэртээ яаралтайб Мне нужно домой
13 Харин хурдан (түргэн) бусахаб Но я быстро вернусь
14 Сугтаа дүүжэндэхэдэтнай болохо Вы сможете вместе покачаться
15 Эжынь табихагүйдөө болох Мама может не отпустить гулять
16 Табигдаха Быть отпущенным, освобожденным
17 Табиха Ставить, класть, выставлять, пускать, подпускать, допускать
18 Намай удангүй гэртэмни дуудаха Меня скоро позовут домой
19 Удхуурыш мулталхамнай гү? Может тебе ковш отвинтить?
20 Мултаха Вырывать, выдергивать, избавлять, вызволять
21 Тиимэ бэлэн юм һаань, булта өөhэдыгөө задалха байгаабди Если бы это было так просто – то все бы себя и разбирали на части
22 Задалха Вскрывать, распечатывать письмо, распускать косу, раскладывать на составные части, раскупоривать бутылку
23 Дэмы Зря
24 Юундэ дэмы юм?! Почему зря?!
25 Үнэн нүхэд Настоящие друзья