ШУБУУД — 2 — Хүхэ трактортой залгаатай хүүгэдэй дуу

Шубуудай тухай хүхюутэй дуунай үргэлжэл!
Юун юун ерэбэб?
Юун дуу дуулабаб?
Айлшаар юун ерэбэб
Тагаад туршадаа!

Ямар ямар шубууд байдаг юм, ямар абяатай бэ, яагаад хоорондоо харилсадаг бэ, юугээрээ илгаатайб гэжэ мэдэдэг болохош.
Галуун, уули, эрэ тахяа, тохорюун, тахяа, ойн дууша шубуухай — энэ шубууд бүгэдэн хүүхэлдэйн кинодо байна.

Оршуулгын зохеогшо: Андрей Базаров
Суг зохеогшо: Лариса Халхарова
Дуушан: Дахалэ Жамбалов