БЭЛЭГ- Подарок — Хухэ Трактор нааданай талмайда

Хүхэ трактор — БЭЛЭГ- тооложо hуранабди, үнгэнүүдые hанажа, хадуужа абанабди — машин тухай hургаал залгаатай хүүгэдэй хүүхэлдэйн кино

Хүхэ трактор, Ашаашан ба Уhалаашан гурбан хани нүхэрнүүд. Дуратайгаар гурбуулаа нааданай талмай дээрэ элдэб наадануудые наададаг. Мүнөөдэр Хүхэ тракторай түрэhэн үдэр, тиигэhэн сагта Уhалаашан ба Ашаашан хоер нүхэртөө бэлэгээ бэлэднэ.

Оршуулгын зохеогшо: Андрей Базаров
Редактор: Лариса Халхарова
Абяа оруулагшад: Дахалэ Жамбалов, Бато Шойнжонов, Арюна Цыденова

Мини-глоссарий к серии «Подарок»

Шаг Бурятский Русский
1 Түрэhэн үдэр День Рождения
2 Нуюса Сюрприз
3 Баглаа сэсэг Букет цветов
4 Бэлэг Подарок
5 Сэсэгэй үри манай клумба соо таряаб Я посадила семена цветов на нашей клумбе
6 Һуури Место
7 Бүхы дүрбэн мөөрэнь hууридаа оробо Все 4 колеса на месте
8 Удхуур Ковш
9 Таагаад турша Попробуй отгадай
10 Эбтэйгээр Дружно, в согласии
11 Гурбуулан эбтэйгээр наадая Давайте втроем играть дружно
12 Нааданхайгаа хубаалдаха Делиться игрушками
13 Ши нүхэдөөрөө нааданхайгаа хубаалдажа наададаг гуш? А ты делишься игрушками со своими друзьями?