ҮНГЭ ТААЛГАН

«Хүхэ трактор хүүгэдэй талмай дээрэ» гэhэн багашуулай мультфильмын буряад хэлэн дээрэ 4-дэхи сери гараба. Энэ сери соо Трактор, Уhалаашан ба Ашаашан ехэ hонирхолтой наада наадана. Нэгэнэй үнгэ нэрлэхэдэ, нүгөөдэнь ямар үнгэтэй юумэн бэ гэжэ нэрлэхэ еhотой. Хэн илахаб — hонирхомоор байна. Юун гэжэ hананат?

Оршуулгын зохеогшо: Жамбал Хумаев
Редактор: Лариса Халхарова, Лидия Хазагарова
Абяа оруулагшад: Дахалэ Жамбалов, Бато Шойнжонов, Арюна Цыденова