ЗАТАГАРХАН — Грязнуля

ЗАТАГАРХАН — ГРЯЗНУЛЯ — Хүхэ трактор нүхэдтэеэ хүүгэдэй наададаг талмай дээрэ
Хүүгэдэй муухай, угаалгаха дурагуй hаань, юу хэхэб? (яахаб? Яалтайб?) Сэбэр байха гээшэ hайн юм, харин затагар байха — муу гэжэ тэрээндэ яажаб даа ойлгуулха хэрэгтэй. Угы hаа та хүүгээдөө миин лэ манай буряад хэлэн дээрэ мультфильм харуулхадатнай болохо. Ухибуун өөрыгөө угаахаа туруун гүйжэ ошохо.

Оршуулгын зохеогшо: Жамбал Хумаев
Редактор: Лидия Хазагарова, Лариса Халхарова
Абяа оруулагшад: Дахалэ Жамбалов, Бато Шойнжонов, Арюна Цыденова