Нюур гараа угаая / Помоем лицо и руки 👦🏻🙌🏻💧

 

Шаг Бурятский Русский
1 Ямар муухай гар гээшэб! Какие грязные руки! 👐🏽
2 Ямар муухай нюур гээшэб! Какое испачканное лицо!
3 Энэ угаалгын таhалга Это ванная комната 🛁
4 Кранаа нээ Открой кран 🚿💦
5 Сабан аба Возьми мыло 🧼
6 Сабантай гараа угаа Помой руки с мылом 🤝🏻🧼
7 Гараа угаа Вымой свои руки 👐🏻💦
8 Нюураа угаа Вымой свое лицо 🙂💦
9 Кранаа хаа Закрой кран
10 Энэ аршуул Это полотенце
11 Аршуул бари Возьми полотенце
12 Нюур гараа hайнаар арша Хорошо вытри лицо и руки 🙂👐🏻
13 Энэ басаган сэбэр нюур гартай болоо! У этой девочки лицо и руки стали чистыми! 👧🏻🙌🏻🥳

 

— перевод, озвучка Эржена Дондокова @era_miracle
— идея, монтаж Юлия Циримпилова @ukkobuko